Pytania i odpowiedzi
17 maja 2022

Czy możliwe jest zainstalowanie monitoringu wizyjnego w klasie, w celu zwiększanie bezpieczeństwa dzieci?

     Kwestie dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego w szkole zostały uregulowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

     Art. 108a ww. ustawy wymienia pomieszczenia szkoły, w których co do zasady nie jest dopuszczane instalowanie monitoringu wizyjnego. Przepis wymienia następujące pomieszczenia:

pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

– pomieszczenia, w których uczniom udzielana jest pomoc psychologiczno-dydaktyczna,

– pomieszczenia przeznaczone do odpoczynku i rekreacji pracowników,

– pomieszczenia sanitarnohigieniczne,

– gabinet profilaktyki zdrowotnej,

– szatnie i przebieralnie.

     Biorąc od uwagę powyższe, zakazane jest stosowanie monitoringu wizyjnego w klasach lekcyjnych. Co prawda zakaz ten nie ma charakteru bezwzględnego, gdyż art. 108a ust. 3 cyt. ustawy dopuszcza bowiem instalowanie monitoring wizyjnego w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze (w tym, klasach lekcyjnych), jeżeli spełnione są jednocześnie następujące warunki:

  1. stosowanie monitoringu w wymienionych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia,

  2. stosowanie monitoringu nie naruszy godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznawanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

     Tylko spełnienie ww. warunków łącznie pozwala na zastosowanie monitoringu wizyjnego w sali lekcyjnej, zgodnie z art. 108a ustawy Prawo oświatowe.  

     Zwróćmy jednakże szczególną uwagę na fakt, iż monitoring nie może rejestrować wizerunku osób oraz nie może umożliwić identyfikacji. Zatem zastanówmy się czy monitoring wizyjny w sali lekcyjnej wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Sylwester Krawczyk
Inspektor Ochrony Danych
Audytor wewnętrzny ISO 27001