Dlaczego warto nas wybrać

o nas

Od 2011 roku dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Staramy się dopilnować aby każda zgłaszająca się do nas firma została w pełni dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów.

Misja firmy

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa klienta na gruncie wzajemnego zaufania.

Wiedza

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom, ciągle podnosimy swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, konwentach i innych wydarzeniach branżowych.

Doświadczenie

Od początku naszej działalności wdrożyliśmy przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO u ponad 300 klientów. Wspieramy stanowisko Inspektora ochrony danych oraz pełnimy taką funkcję u ponad 40 Administratorów danych.

Oferta

Outsourcing IOD (Inspektora Ochrony Danych)

Usługa polega na pełnieniu funkcji Inspektora Ochrony Danych na zasadach outsourcingu. Oznacza to, powierzenie naszemu zespołowi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Państwa organizacji.

Do zadań IOD należą (zgodnie z art 39 RODO):

 • informowanie Administratora Danych Osobowych, podmiotów przetwarzających oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów RODO;

 • monitorowanie przestrzegania przepisów RODO;

 • współpraca z organem nadzorczym tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu w kwestiach związanych z przetwarzaniem;

 • zarządzanie w sytuacjach wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych;

 • opiniowanie dokumentów pod kątem zgodności z przepisami RODO i UODO;

 • opracowywanie dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych;

 • doradzanie w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;

Korzyści płynące ze współpracy z nami:

 • oszczędności pieniędzy – nasz IOD posiada wymaganą wiedzę potrzebną do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. W związku z tym, nie ponoszą Państwo żadnych kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji inspektora;

 • dostępność do specjalistycznej wiedzy – nasi inspektorzy posiadają kierunkowe wykształcenie oraz rozległą specjalistyczną wiedzę oraz duże doświadczenie z zakresu RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych, prawa administracyjnego, informatyki i zarządzania. Regularnie uczestniczą w kursach i szkoleniach. Ważnym aspektem jest, iż spełniają wymagania stawiane przez art. 37 ust. 5 RODO;

 • ciągłość usługi – w przypadku zdarzeń losowych lub urlopów obowiązki inspektora przejmuje inna osoba z naszej firmy;

 • brak konfliktu interesów – z racji, iż pełnimy funkcję w ramach outsourcingu IOD, nie ma zagrożenia zarzutów w związku z art. 38 ust. 6 RODO;

 • umiejętność merytorycznego przekazania wiedzy podczas szkolenia personelu;

 • elastyczność i dowolna forma komunikowania się z IOD; wizyty osobiste, wideokonferencje w razie potrzeby, stały kontakt telefoniczny i mailowy;

 • możliwość poszerzenia zakresu świadczenia usług w dowolnym momencie;

Mając na uwadze nasze doświadczenie, kwalifikacje zawodowe oraz w szczególności wiedzę fachową na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych, z pewnością będą Państwo zadowoleni ze współpracy z naszą firmą.
Zapraszamy do kontaktu.

Poza obszarem ochrony danych osobowych nasza firma świadczy również usługi  m.in. w zakresie:
– Audytu bezpieczeństwa informacji w ramach Rozporządzenia dotyczącego Krajowych Ram Interoperacyjności;
– Przygotowania procedur AML dla biur rachunkowych;
– Wdrożenia systemu ochrony sygnalistów;
Gdyby byli Państwo zainteresowani zapoznaniem się z naszą pozostałą ofertą zachęcamy do przejścia na stronę SK admin

To my tworzymy SK admin

Przesłany obraz

Dominika Makowska

Specjalista Ochrony Danych Osobowych
e-mail: dominika.makowska@skadmin.pl
więcej
Przesłany obraz

Sylwester Krawczyk

Inspektor Ochrony Danych
Specjalista Ochrony Infrastruktury IT
Audytor wewnętrzny ISO 27001
Założyciel SK admin
e-mail: sylwester.krawczyk@skadmin.pl
więcej
Przesłany obraz

Anita Kałużna

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: anita.kaluzna@skadmin.pl
więcej

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W sekcji tej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu ochrony danych osobowych i obowiązujących przepisów prawa.

Aktualności

Bądź w kontakcie


KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1)Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest firma Sylwester Krawczyk SK admin, ul. Obornicka 117/7, 62-002 Suchy Las, adres e-mail: biuro@skadmin.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie SK admin, tj. Panią Anitą Kałużną możliwy jest pod adresem e-mail: anita.kaluzna@outsourcing-iod.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi IT, tj. hosting.
5) Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja lub cofnięcia zgody, natomiast w przypadku zawarcia i realizacji umowy – przez 3 lata od zakończenia jej obowiązywania, a w przypadku dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 5 lat.
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (w zakresie danych, do których wyrażono zgodę). Cofnięcie zgody przez podmiot danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Inspektor Ochrony Danych
Anita Kałużna
mail: anita.kaluzna@outsourcing-iod.pl