Dlaczego warto nas wybrać

o nas

Od 2011 roku dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Staramy się dopilnować aby każda zgłaszająca się do nas firma została w pełni dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów.

Misja firmy

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa klienta na gruncie wzajemnego zaufania.

Wiedza

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom, ciągle podnosimy swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, konwentach i innych wydarzeniach branżowych.

Doświadczenie

Od początku naszej działalności wdrożyliśmy przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO u ponad 300 klientów. Wspieramy stanowisko Inspektora ochrony danych oraz pełnimy taką funkcję u ponad 40 Administratorów danych.

Oferta

AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych służy zidentyfikowaniu wszystkich procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych z wymogami obowiązujących przepisów prawa. Badanie obejmuje szeroki zakres kwestii organizacyjnych, prawnych i informatycznych funkcjonujących w organizacji klienta. W ramach audytu badamy m. in.:

 • jakie zbiory danych osobowych znajdują się w posiadaniu klienta oraz jaki jest jego status w stosunku do nich (administrator danych, procesor);

 • zasady legalności oraz szczególnej staranności przetwarzania danych osobowych (zasady przetwarzania danych, klauzule, obowiązki informacyjne, itd.);

 • zasady powierzania i udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym,

 • stosowane środki organizacyjno-proceduralne (wdrożone polityki bezpieczeństwa, procedury obiegu dokumentów, upoważnienia i ewidencje itd.);

 • stosowane przez klienta środki techniczne (sposób zabezpieczania zasobów na stacjach roboczych, komputerach przenośnych, serwerach, itd.).

Efektem końcowym audytu jest raport zawierający m. in.:

 • opis stanu faktycznego;

 • opis nieprawidłowości wraz ze wskazaniem potwierdzających je dowodów;

 • ocenę ryzyka;

 • rekomendowane działania naprawcze (szczegółowe i dostosowane do specyfiki badanego klienta – na ich podstawie możliwe jest wprowadzenie konkretnych i najlepszych rozwiązań) .

REALIZACJA OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Do zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) należą między innymi:

-informowanie Administratora Danych Osobowych, podmiotów przetwarzających oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów RODO,

-monitorowanie przestrzegania przepisów RODO,

-współpraca z organem nadzorczym tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu w kwestiach związanych z przetwarzaniem,

-zarządzanie w sytuacjach wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych,

-opiniowanie dokumentów pod kątem zgodności z przepisami RODO i UODO,

-opracowywanie dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,

-doradzanie w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,


 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


  Niezbędnym elementem wdrożenia systemu ochrony danych osobowych jest opracowanie wymaganej przez prawo dokumentacji. Na pełną dokumentację ochrony danych osobowych składają się:
  -polityka ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemami służącymi do przetwarzania danych osobowych oraz analiza ryzyka,

  -ocena skutków dla ochrony danych osobowych

  -klauzule informacyjne,

  -upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

  -oświadczenia o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych

  -umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  -inne potrzebne dokumenty

  W ramach naszych usług organizujemy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych zarówno dla osób zajmujących się ich przetwarzaniem jak i dla kadry kierowniczej. Podczas szkoleń wyjaśnimy jak powinna wyglądać prawidłowa i bezpieczna praca z danymi osobowymi, jakie są najczęściej popełniane błędy w tym zakresie, czym skutkują oraz jaka ciąży odpowiedzialność na pracodawcy, a jaka na pracowniku w razie dopuszczenia się zaniedbań , których skutkiem jest niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych.

Poza obszarem ochrony danych osobowych nasza firma świadczy również usługi  m.in. w zakresie:
– Audytu bezpieczeństwa informacji w ramach Rozporządzenia dotyczącego Krajowych Ram Interoperacyjności;
– Przygotowania procedur AML dla biur rachunkowych;
– Wdrożenia systemu ochrony sygnalistów;
Gdyby byli Państwo zainteresowani zapoznaniem się z naszą pozostałą ofertą zachęcamy do przejścia na stronę SK admin

To my tworzymy SK admin

Przesłany obraz

Dominika Makowska

Specjalista Ochrony Danych Osobowych
e-mail: dominika.makowska@skadmin.pl
więcej
Przesłany obraz

Sylwester Krawczyk

Inspektor Ochrony Danych
Specjalista Ochrony Infrastruktury IT
Audytor wewnętrzny ISO 27001
Założyciel SK admin
e-mail: sylwester.krawczyk@skadmin.pl
więcej
Przesłany obraz

Anita Kałużna

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: anita.kaluzna@skadmin.pl
więcej

PYTANIA I ODPOWIEDZI

W sekcji tej znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania z zakresu ochrony danych osobowych i obowiązujących przepisów prawa.

Aktualności

Bądź w kontakcie


KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1)Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest firma Sylwester Krawczyk SK admin, ul. Obornicka 117/7, 62-002 Suchy Las, adres e-mail: biuro@skadmin.pl.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w firmie SK admin, tj. Panią Anitą Kałużną możliwy jest pod adresem e-mail: anita.kaluzna@outsourcing-iod.pl
3) Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
4)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi IT, tj. hosting.
5) Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja lub cofnięcia zgody, natomiast w przypadku zawarcia i realizacji umowy – przez 3 lata od zakończenia jej obowiązywania, a w przypadku dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 5 lat.
6) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody (w zakresie danych, do których wyrażono zgodę). Cofnięcie zgody przez podmiot danych nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8) Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Inspektor Ochrony Danych
Anita Kałużna
mail: anita.kaluzna@outsourcing-iod.pl