Dlaczego warto nas wybrać

o nas

Od 2011 roku dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Staramy się dopilnować aby każda zgłaszająca się do nas firma została w pełni dostosowana do aktualnie obowiązujących przepisów.

Misja firmy

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa klienta na gruncie wzajemnego zaufania.

Wiedza

Aby sprostać Państwa oczekiwaniom, ciągle podnosimy swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach, konwentach i innych wydarzeniach branżowych.

Doświadczenie

Od początku naszej działalności wdrożyliśmy przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO u ponad 300 klientów. Wspieramy stanowisko Inspektora ochrony danych oraz pełnimy taką funkcję u ponad 40 Administratorów danych.

Oferta

AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych służy zidentyfikowaniu wszystkich procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych z wymogami obowiązujących przepisów prawa. Badanie obejmuje szeroki zakres kwestii organizacyjnych, prawnych i informatycznych funkcjonujących w organizacji klienta. W ramach audytu badamy m. in.:

 • jakie zbiory danych osobowych znajdują się w posiadaniu klienta oraz jaki jest jego status w stosunku do nich (administrator danych, procesor);

 • zasady legalności oraz szczególnej staranności przetwarzania danych osobowych (zasady przetwarzania danych, klauzule, obowiązki informacyjne, itd.);

 • zasady powierzania i udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym,

 • stosowane środki organizacyjno-proceduralne (wdrożone polityki bezpieczeństwa, procedury obiegu dokumentów, upoważnienia i ewidencje itd.);

 • stosowane przez klienta środki techniczne (sposób zabezpieczania zasobów na stacjach roboczych, komputerach przenośnych, serwerach, itd.).

Efektem końcowym audytu jest raport zawierający m. in.:

 • opis stanu faktycznego;

 • opis nieprawidłowości wraz ze wskazaniem potwierdzających je dowodów;

 • ocenę ryzyka;

 • rekomendowane działania naprawcze (szczegółowe i dostosowane do specyfiki badanego klienta – na ich podstawie możliwe jest wprowadzenie konkretnych i najlepszych rozwiązań) .

REALIZACJA OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Do zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) należą między innymi:

-informowanie Administratora Danych Osobowych, podmiotów przetwarzających oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów RODO,

-monitorowanie przestrzegania przepisów RODO,

-współpraca z organem nadzorczym tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Prezesa Urzędu w kwestiach związanych z przetwarzaniem,

-zarządzanie w sytuacjach wystąpienia incydentów naruszenia ochrony danych osobowych,

-opiniowanie dokumentów pod kątem zgodności z przepisami RODO i UODO,

-opracowywanie dokumentów w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych,

-doradzanie w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych,


 • PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI ORAZ SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


  Niezbędnym elementem wdrożenia systemu ochrony danych osobowych jest opracowanie wymaganej przez prawo dokumentacji. Na pełną dokumentację ochrony danych osobowych składają się:
  -polityka ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemami służącymi do przetwarzania danych osobowych oraz analiza ryzyka,

  -ocena skutków dla ochrony danych osobowych

  -klauzule informacyjne,

  -upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

  -oświadczenia o zachowaniu poufności i zapoznaniu się z przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych

  -umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

  -inne potrzebne dokumenty

  W ramach naszych usług organizujemy szkolenia dotyczące ochrony danych osobowych zarówno dla osób zajmujących się ich przetwarzaniem jak i dla kadry kierowniczej. Podczas szkoleń wyjaśnimy jak powinna wyglądać prawidłowa i bezpieczna praca z danymi osobowymi, jakie są najczęściej popełniane błędy w tym zakresie, czym skutkują oraz jaka ciąży odpowiedzialność na pracodawcy, a jaka na pracowniku w razie dopuszczenia się zaniedbań , których skutkiem jest niezgodne z prawem przetwarzania danych osobowych.

To my tworzymy SK admin

Przesłany obraz

Dominika Makowska

Specjalista Ochrony Danych Osobowych
Specjalistka w dziedzinie Ochrony Danych Osobowych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych już od 2014r i wciąż jest otwarta na nowe doświadczenia W czasie wolnym lubi przeczytać dobrą książkę, lub planować kolejną podróż.
Przesłany obraz

Sylwester Krawczyk

Inspektor Ochrony Danych
Specjalista Ochrony Infrastruktury IT
Założyciel SK admin
Absolwent Politechniki Poznańskiej.
Od 2007 roku zajmuje się tematyką związaną z Ochroną Danych Osobowych. Zdobywał doświadczenie m.in. na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz wdrażając ponad 200 projektów w szkołach, firmach i instytucjach. Prywatnie jego pasją są siłownia, gry komputerowe i kino.

Aktualności

Bądź w kontakcie


KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwester Krawczyk Skadmin, ul. Obornicka 117/7, 62-002 Suchy Las, adres e-mail: biuro@skadmin.pl.
2) Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na pytanie zadane w przez formularz kontaktowy oraz bezpośrednio na adres mailowy.
3)Odbiorcami, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Sylwester Krawczyk SKadmin są: pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązali się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Firmy. Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nich ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Firmę. Sylwester Krawczyk SKadmin ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.
4) Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja.
5) Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
6) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.