Pytania i odpowiedzi
23 maja 2022

Czy należy publikować dane wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych na stronie internetowej?

Obowiązek opublikowania na stronie internetowej danych wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych (dalej jako IOD) wynika wprost z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, natomiast na zakres danych podlegających udostępnieniu wskazuje z kolei art. 10 ww. ustawy. W związku z powyższym, podmioty, które wyznaczyły Inspektora, obowiązane są umieścić na swojej stronie internetowej w miejscu łatwo dostępnym i widocznym; imię nazwisko oraz adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Inspektora. Miejscem do tego odpowiednim są np. zakładki, takie jak; ,,Kontakt”, czy też ,,Ochrona danych osobowych”. Celem takiej publikacji jest ułatwienie kontaktu podmiotom danych (osobom, których dane są przetwarzane), w sprawach dotyczących przetwarzania ich danych osobowych.

Co w związku z tym z pomiotami, które nie posiadają własnej strony internetowej? Takie jednostki zobowiązane są do zamieszczenia danych wyznaczonego IOD w miejscu prowadzenia swojej działalności, przy czym miejsce to, jak wskazuje ustawa, ma cechować się ogólnodostępnością.

O spełnienie powyższego obowiązku ostatnimi czasy, dopytuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w wysyłanych do wybranych Administratorów pytaniach. Jedno z nich dotyczy właśnie wywiązania się ze spełnienia obowiązku publikacji danych wyznaczonego IOD.

Anita Kałużna
Inspektor Ochrony Danych