Pytania i odpowiedzi
19 maja 2022

Czy na skierowaniu na badania wstępne można wpisywać numer ewidencyjny PESEL kandydata do pracy?

Nie należy umieszczać numeru PESEL w skierowaniu na badania lekarskie wstępne.

Warto tutaj zwrócić uwagę na zakres danych jakie pozwala nam zbierać Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, czyli: imiona i nazwisko, datę urodzenia, wykształcenie, dane kontaktowe – wskazane przez kandydata, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, które są niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W związku z powyższym, jeśli żaden przepis obowiązującego prawa nie narzuca nam zbierania numeru ewidencyjnego PESEL, nie możemy tego robić.

Musimy również wziąć pod uwagę wzór skierowania na badania wstępne, okresowe i kontrolne, określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

We wzorze tym znajduje się informacja, że w przypadku osób przyjmowanych do pracy w polu „nr PESEL” wpisujemy datę urodzenia kandydata.

 

Dominika Makowska
Specjalista Ochrony Danych