22 maja 2019

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanując prawo do prywatności osób, które korzystają z usług firmy SK admin, pragniemy zdeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.

Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w SK admin zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”).

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego jest Sylwester Krawczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SK admin z siedzibą w Suchym Lesie (62-002) przy ul. Obornickiej 117/7.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: biuro@skadmin.pl lub na adres siedziby.

2. Inspektor ochrony danych

W firmie SK admin funkcję inspektora ochrony danych osobowych pełni Pani Anitą Kałużną, z którą mogą Państwo skontaktować się mailowo pod adresem: anita.kaluzna@outsourcing-iod.pl.

3. Cele i czas przetwarzania danych

SK admin to firma oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

  1. obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www. outsourcing-iod.pl lub bezpośrednio na adres mailowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia sprawy z wykorzystaniem formularza, jednakże nie dłużej niż przez okres 1 roku celem zachowania zasady rozliczalności, chyba że zostanie wniesiony sprzeciw co do przetwarzania.

  2. zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających.

  3. prowadzenia statystyk – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prowadzenie informacji o statystykach pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności. Dane będą przetwarzane do czasu prowadzenia innej, wskazanej wyżej operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osób wyłącznie dla celów statystycznych.

SK admin może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z serwisu internetowego: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres IP.

4. Odbiorcy danych

Odbiorcami, Państwa danych osobowych są: pracownicy, którzy zostali przeszkoleni w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązali się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie firmy SK admin. Podmioty przetwarzające nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nich ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez firmy. Administrator ma kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

5. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez firmę SK admin przysługuje prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,

  2. sprostowania swoich danych osobowych,

  3. usunięcia swoich danych osobowych,

  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

  6. przenoszenia swoich danych osobowych,

  7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile przetwarzanie odbywa się podstawie zgody).

Nadto, osobie której dane są przetwarzane przez firmę SK admin przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Czy musisz podawać SK admin swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane za pomocą formularza kontaktowego lub adresu e-mail oraz zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez SK admin z wymogów prawa. Oznacza, to że chcąc skorzystać z usług oferowanych przez SK admin muszą Państwo podać swoje dane osobowe.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich.

8. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

9. Postanowienia końcowe

Strona www. www. outsourcing-iod.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Zachęcamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej strony.

SK admin stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Ponadto udostępniamy następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

– zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

– certyfikat SSL.

POLITYKA COOKIES

Dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (pliki cookies)

Strona internetowa www.outsourcing-iod.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies).

 

Pliki cookies są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę www.outsourcing-iod.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę).

 

Pliki cookie w szczególności ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzystał z tego samego urządzenia i przeglądarki wcześniej, pliki cookies umożliwiają zapamiętanie jego preferencji.

 

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej www.outsourcing-iod.pl służą przede wszystkim gromadzeniu danych statystycznych o ruchu i liczbie użytkowników w serwisie oraz o sposobie korzystania przez użytkowników z jego zawartości, nie zbierając przy tym żadnych informacji pozwalających na ich identyfikację.

Użytkownik może z poziomu przeglądarki zmienić sposób korzystania z plików cookies, pochodzących ze strony internetowej www.outsourcing-iod.pl Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć, korzystając z funkcji Pomoc w danej przeglądarce.

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność, w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność, natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści -> Pliki cookie. Przy czym ścieżki dostępu mogą zależeć od wersji przeglądarki.

Informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.

 

SK admin informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na prawidłowość działania strony internetowej.