Pytania i odpowiedzi
10 maja 2022

Pytania i odpowiedzi

Czy w procesie rekrutacji potencjalny pracodawca może dzwonić do mojego poprzedniego miejsca pracy w celu uzyskania informacji o mnie?

Potencjalny pracodawca może pozyskać z poprzedniego miejsca pracy informacje o kandydacie, wyłącznie, jeśli na takie działanie osoba ubiegająca się o pracę, wyrazi zgodę. W innym przypadku, jest to niedopuszczalne. […]

Jak postępować w przypadku kradzieży/podejrzenia kradzieży dowodu osobistego?

Bardzo często w swojej praktyce, spotykamy się z pytaniami klientów, czy też innych osób co zrobić w przypadku kradzieży dokumentu tożsamości. Niejednokrotnie osoby te obawiają się zaciągnięcia zobowiązań kredytowych z użyciem danych, zawartych w skradzionym dowodzie osobistym. Podpowiadamy co zrobić. […]

Czy należy publikować dane wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych na stronie internetowej?

Obowiązek opublikowania na stronie internetowej danych wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych (dalej jako IOD) wynika wprost z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych […]

Czy w CV trzeba dodawać notkę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata?

Powszechnie obserwuje się zjawisko, w którym pracodawcy wystawiając ogłoszenia o pracę żądają od kandydatów zamieszczania specjalnej notki z zakresu ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż dokumenty aplikacyjne pozbawione sugerowanego zapisu […]

Czy w umowie na zastępstwo konieczne jest podawanie imienia i nazwiska osoby zastępowanej?

Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z obecnie obowiązująca ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, umowa zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, tzw. umowa na zastępstwo, zaliczana jest do umów na czas określony, obiektywnie uzasadnionych.[…]

Czy monitoring wizyjny zamontowany u pracodawcy może służyć do kontroli czasu pracy pracownika?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdujemy w regulacjach prawnych tj. w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu […]

Czy na skierowaniu na badania wstępne można wpisywać numer ewidencyjny PESEL kandydata do pracy?

Nie należy umieszczać numeru PESEL w skierowaniu na badania lekarskie wstępne[…]

Czy możliwe jest zainstalowanie monitoringu wizyjnego w klasie, w celu zwiększanie bezpieczeństwa dzieci?

Kwestie dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego w szkole zostały uregulowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).[…]

Kto to jest administrator danych osobowych?

Administrator danych osobowych (skrót: ADO) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala CELE i SPOSOBY przetwarzania danych osobowych.[…]

Co to jest RODO?

To powszechnie używany skrót odnoszący się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).[…]