Pytania i odpowiedzi
10 maja 2022

Pytania i odpowiedzi

Czy Inspektor Ochrony Danych może nadawać pracownikom administratora upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

Na gruncie przepisów RODO, Administrator zobowiązany jest podejmować działania, które zagwarantują, by każda osoba fizyczna, działająca z jego upoważnienia, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie…

Co to jest pseudonimizacja?

Pseudonimizacja to pojęcie, które zdefiniowane zostało w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe przypisanie ich konkretnej osobie, bez użycia dodatkowych informacji […]

Czy szkolenia z RODO są obowiązkowe? Co na to RODO?

Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, choć nie wynika wprost z przepisów RODO, to istnieje. Art. 24 ust. 1 RODO […]

Czy można zamieszczać numer PESEL w pierwszej umowie o pracę?

W momencie sporządzania umowy o pracę, przed jej podpisaniem i rozpoczęciem obowiązywania, osoba wyłoniona w procesie rekrutacji, wciąż pozostaje osobą ubiegającą się o zatrudnienie […]

Czy pracodawca może żądać od pracownika podania prywatnego numeru telefonu?

Na katalog danych osobowych, których może żądać od nas pracodawca, wskazują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Art. 221 par. 1 ww. ustawy, stanowi, że od osoby ubiegającej się o zatrudnienie […]

Czy orzeczenie o niepełnosprawności pracownika można przechowywać w aktach osobowych?

Przedłożenie przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności, stwarza mu możliwość skorzystania z szeregu uprawnień, przewidzianych przepisami prawa, np. dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Również po stronie pracodawcy, z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pojawiają się […]

Czy adres e-mail jest daną osobową?

A zatem czy adres e-mail jest daną osobową – mając na uwadze powyższe rozważania możemy stwierdzić iż w niektórych przypadkach adres e-mail będzie daną osobową […]

Czy w procesie rekrutacji potencjalny pracodawca może dzwonić do mojego poprzedniego miejsca pracy w celu uzyskania informacji o mnie?

Potencjalny pracodawca może pozyskać z poprzedniego miejsca pracy informacje o kandydacie, wyłącznie, jeśli na takie działanie osoba ubiegająca się o pracę, wyrazi zgodę. W innym przypadku, jest to niedopuszczalne. […]

Jak postępować w przypadku kradzieży/podejrzenia kradzieży dowodu osobistego?

Bardzo często w swojej praktyce, spotykamy się z pytaniami klientów, czy też innych osób co zrobić w przypadku kradzieży dokumentu tożsamości. Niejednokrotnie osoby te obawiają się zaciągnięcia zobowiązań kredytowych z użyciem danych, zawartych w skradzionym dowodzie osobistym. Podpowiadamy co zrobić. […]

Czy należy publikować dane wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych na stronie internetowej?

Obowiązek opublikowania na stronie internetowej danych wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych (dalej jako IOD) wynika wprost z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych […]

Czy w CV trzeba dodawać notkę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata?

Powszechnie obserwuje się zjawisko, w którym pracodawcy wystawiając ogłoszenia o pracę żądają od kandydatów zamieszczania specjalnej notki z zakresu ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż dokumenty aplikacyjne pozbawione sugerowanego zapisu […]

Czy w umowie na zastępstwo konieczne jest podawanie imienia i nazwiska osoby zastępowanej?

Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z obecnie obowiązująca ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, umowa zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, tzw. umowa na zastępstwo, zaliczana jest do umów na czas określony, obiektywnie uzasadnionych.[…]

Czy monitoring wizyjny zamontowany u pracodawcy może służyć do kontroli czasu pracy pracownika?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdujemy w regulacjach prawnych tj. w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu […]

Czy na skierowaniu na badania wstępne można wpisywać numer ewidencyjny PESEL kandydata do pracy?

Nie należy umieszczać numeru PESEL w skierowaniu na badania lekarskie wstępne[…]

Czy możliwe jest zainstalowanie monitoringu wizyjnego w klasie, w celu zwiększanie bezpieczeństwa dzieci?

Kwestie dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego w szkole zostały uregulowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).[…]

Jak długo można przechowywać dane klientów czy kontrahentów?

Wszelkie dane osobowe w tym również klientów czy kontrahentów przechowujemy zgodnie z art. 5 ust. 1 lit e RODO. W wymienionym artykule możemy przeczytać, iż dane osobowe „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane[…]

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Zgodnie z definicją, zawartą w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – RODO, przetwarzanie to operacje, dokonywane na danych osobowych. W praktyce jest to m.in. zbieranie, pobieranie[…]

Kim jest IOD (inspektor ochrony danych)?

IOD (inspektor ochrony danych) jest specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych, a także osobą stojącą na straży przestrzegania jednego z podstawowych praw jednostki. Jego zadaniem jest wypełnianie obowiązków, o których bliżej mowa w art. 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i jest to m.in.:  […]

Kto to jest administrator danych osobowych?

Administrator danych osobowych (skrót: ADO) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala CELE i SPOSOBY przetwarzania danych osobowych.[…]

Co to są dane osobowe?

Danymi osobowymi nazywamy wszelkie informacje które pozwolą nam w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. Należy mieć na uwadze iż daną osobową będzie również informacja która umożliwi nam […]