Pytania i odpowiedzi
10 maja 2022

Pytania i odpowiedzi

Czy tworzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych jest obowiązkiem powołanego Inspektora Ochrony Danych?

Tworzenie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych, tj. polityk i procedur, nie jest obowiązkiem wyznaczonego IDO,

Czy Inspektor Ochrony Danych może nadawać pracownikom administratora upoważnienia do przetwarzania danych osobowych?

Na gruncie przepisów RODO, Administrator zobowiązany jest podejmować działania, które zagwarantują, by każda osoba fizyczna, działająca z jego upoważnienia, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie…

Co to jest pseudonimizacja?

Pseudonimizacja to pojęcie, które zdefiniowane zostało w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, aby nie było możliwe przypisanie ich konkretnej osobie, bez użycia dodatkowych informacji […]

Czy szkolenia z RODO są obowiązkowe? Co na to RODO?

Obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu ochrony danych osobowych, choć nie wynika wprost z przepisów RODO, to istnieje. Art. 24 ust. 1 RODO […]

Czy można zamieszczać numer PESEL w pierwszej umowie o pracę?

W momencie sporządzania umowy o pracę, przed jej podpisaniem i rozpoczęciem obowiązywania, osoba wyłoniona w procesie rekrutacji, wciąż pozostaje osobą ubiegającą się o zatrudnienie […]

Czy pracodawca może żądać od pracownika podania prywatnego numeru telefonu?

Na katalog danych osobowych, których może żądać od nas pracodawca, wskazują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Art. 221 par. 1 ww. ustawy, stanowi, że od osoby ubiegającej się o zatrudnienie […]

Czy orzeczenie o niepełnosprawności pracownika można przechowywać w aktach osobowych?

Przedłożenie przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności, stwarza mu możliwość skorzystania z szeregu uprawnień, przewidzianych przepisami prawa, np. dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Również po stronie pracodawcy, z tytułu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pojawiają się […]

Czy adres e-mail jest daną osobową?

A zatem czy adres e-mail jest daną osobową – mając na uwadze powyższe rozważania możemy stwierdzić iż w niektórych przypadkach adres e-mail będzie daną osobową […]

Czy w procesie rekrutacji potencjalny pracodawca może dzwonić do mojego poprzedniego miejsca pracy w celu uzyskania informacji o mnie?

Potencjalny pracodawca może pozyskać z poprzedniego miejsca pracy informacje o kandydacie, wyłącznie, jeśli na takie działanie osoba ubiegająca się o pracę, wyrazi zgodę. W innym przypadku, jest to niedopuszczalne. […]

Jak postępować w przypadku kradzieży/podejrzenia kradzieży dowodu osobistego?

Bardzo często w swojej praktyce, spotykamy się z pytaniami klientów, czy też innych osób co zrobić w przypadku kradzieży dokumentu tożsamości. Niejednokrotnie osoby te obawiają się zaciągnięcia zobowiązań kredytowych z użyciem danych, zawartych w skradzionym dowodzie osobistym. Podpowiadamy co zrobić. […]

Czy należy publikować dane wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych na stronie internetowej?

Obowiązek opublikowania na stronie internetowej danych wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych (dalej jako IOD) wynika wprost z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych […]

Czy w CV trzeba dodawać notkę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych kandydata?

Powszechnie obserwuje się zjawisko, w którym pracodawcy wystawiając ogłoszenia o pracę żądają od kandydatów zamieszczania specjalnej notki z zakresu ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem, iż dokumenty aplikacyjne pozbawione sugerowanego zapisu […]

Czy w umowie na zastępstwo konieczne jest podawanie imienia i nazwiska osoby zastępowanej?

Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z obecnie obowiązująca ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, umowa zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, tzw. umowa na zastępstwo, zaliczana jest do umów na czas określony, obiektywnie uzasadnionych.[…]

Czy monitoring wizyjny zamontowany u pracodawcy może służyć do kontroli czasu pracy pracownika?

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdujemy w regulacjach prawnych tj. w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu […]

Czy na skierowaniu na badania wstępne można wpisywać numer ewidencyjny PESEL kandydata do pracy?

Nie należy umieszczać numeru PESEL w skierowaniu na badania lekarskie wstępne[…]

Czy możliwe jest zainstalowanie monitoringu wizyjnego w klasie, w celu zwiększanie bezpieczeństwa dzieci?

Kwestie dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego w szkole zostały uregulowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).[…]

Jak długo można przechowywać dane klientów czy kontrahentów?

Wszelkie dane osobowe w tym również klientów czy kontrahentów przechowujemy zgodnie z art. 5 ust. 1 lit e RODO. W wymienionym artykule możemy przeczytać, iż dane osobowe „przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane[…]

Czym jest przetwarzanie danych osobowych?

Zgodnie z definicją, zawartą w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – RODO, przetwarzanie to operacje, dokonywane na danych osobowych. W praktyce jest to m.in. zbieranie, pobieranie[…]

Kim jest IOD (inspektor ochrony danych)?

IOD (inspektor ochrony danych) jest specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych, a także osobą stojącą na straży przestrzegania jednego z podstawowych praw jednostki. Jego zadaniem jest wypełnianie obowiązków, o których bliżej mowa w art. 39 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i jest to m.in.:  […]

Kto to jest administrator danych osobowych?

Administrator danych osobowych (skrót: ADO) – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala CELE i SPOSOBY przetwarzania danych osobowych.[…]

Co to są dane osobowe?

Danymi osobowymi nazywamy wszelkie informacje które pozwolą nam w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. Należy mieć na uwadze iż daną osobową będzie również informacja która umożliwi nam […]