Czy należy publikować dane wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych na stronie internetowej?

Obowiązek opublikowania na stronie internetowej danych wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych (dalej jako IOD) wynika wprost z art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, natomiast na zakres danych podlegających udostępnieniu wskazuje z kolei art. 10 ww. ustawy. W związku z powyższym, podmioty, które wyznaczyły Inspektora, obowiązane są umieścić na swojej[…]