Czy możliwe jest zainstalowanie monitoringu wizyjnego w klasie, w celu zwiększanie bezpieczeństwa dzieci?

     Kwestie dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego w szkole zostały uregulowane w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).      Art. 108a ww. ustawy wymienia pomieszczenia szkoły, w których co do zasady nie jest dopuszczane instalowanie monitoringu wizyjnego. Przepis wymienia następujące pomieszczenia: – pomieszczenia, w których[…]